Pozvánka na jednání valné hromady

Pozvánka ke stažení zde
Pozvánka na jednání valné hromady

Sportovní klub Moravská Slavia – fotbal, z. s.

IČ: 485 13 555

se sídlem Vojtova 541/12, Štýřice, 639 00 Brno

zaspaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně, spis. zn. L 4085

(dále rovněž jako „Spolek“)

 

Výkonný výbor Spolku na základě čl. 2. odst. 2.2. Stanov klubu svolává řádnou valnou hromadu

Termín: 15. září 2023 od 18:30 hod.

Místo: Klubovna Spolku na adrese Vojtova 541/12, Štýřice, 639 00 Brno

Program:

1) Prezentace (od 18.00 hod.)

2) Zahájení

3) Volba předsedajícího Valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu

4) Projednání odstoupení stávajícího místopředsedy a volba nového místopředsedy

5) Zpráva o činnosti Spolku za rok 2022

6) Zpráva o hospodaření Spolku za rok 2022

7) Schválení účetní závěrky Spolku za rok 2022

8) Rozhodnutí o směně pozemku s AC Moravská Slavia Brno, spolek *

9) Rozhodnutí o prodeji spoluvlastnického podílu na pozemku Kuželkářskému klubu Moravská Slavia Brno, z.s. **

10) Rozhodnutí o zvýšení členských příspěvků na období od roku 2024

11) Diskuse

12) Závěr

Upřesnění navrhovaných záměru ad 8) a ad 9):

* z důvodu plánované rekonstrukce celého areálu a s tím spojené žádosti o dotaci k NSA je nezbytné, aby Atletický klub (AC) jako žadatel dotace disponoval majetkovým vztahem k dotčeným pozemkům. Z tohoto důvodu je navrhována směna spoluvlastnické podílu o velikosti 1/35 pozemku par. č. 467/22, ve vlastnictví našeho Spolku, za spoluvlastnický podíl o velikosti 1/20 pozemku par. č. 467/23, ve vlastnictví AC.

** z důvodu neexistence právního titulu umožňují Kuželkářskému klubu (KK) přístup k nemovitostem v jejich vlastnictví, je navrhován prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/12 na pozemku par. č. 453/2. Tím vznikne závazek KK k podílu na úhradě nákladů na údržbě příjezdové cesty, včetně podílu na vybudování a údržbě plánovaného vjezdu do areálu.

 

Věříme, že svou aktivní účastí na jednání Valné hromady podpoříte další rozvoj a činnost Spolku. Těšíme se na Vaši účast.

V Brně dne 31. srpna 2023

SK Moravská Slavia – fotbal, z.s.

Marcel Hejna, předseda

Ing. Tomáš Kubík, místopředseda

 

Pozvánka ke stažení zde